فاطمه امینی

فاطمه امینی،

استادیار
 • پردیس ابوریحان ، مسئول اتاق مشاوره آماری طرح های پژوهشی و پروپوزال ها
 • پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ، مسول اتاق مشاوره آماری
 • پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ، استاد راهنمای آموزشی
 • پردیس ابوریحان ، استاد راهنمای آموزشی
 • گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات ، استاد راهنمای انجمن علمی
 • پردیس ابوریحان ، استاد راهنمای آموزشی
 • انجمن علمی گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات ، استاد راهنمای انجمن علمی
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : -
اتاق : -
 • 119 ارجاعات
 • 4 h-Index

پروفایل

 • پردیس ابوریحان ، استاد راهنمای آموزشی 1396←…
 • گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات ، استاد راهنمای انجمن علمی 1395←…
 • پردیس ابوریحان ، استاد راهنمای آموزشی 1395←…
 • پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ، مسول اتاق مشاوره آماری 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی