عبدالرضا علیزاده

عبدالرضا علیزاده

مرتبه علمی : دانشیار
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی حقوق قضایی پردیس قم
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی

پروفایل

  • مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق پردیس فارابی 1398←1400
  • عضو مدعو در کارگروه تخصصی حقوق خصوصی اندیشکده فقه و حقوق 1394←1397
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی حقوق قضایی پردیس قم 1389←…
  • عضویت در کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1388←1390
  • عضویت در شورای علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1378←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی و اسلامی

1376 ← 1383

کارشناسی ارشد ، تهران ، حقوق خصوصی

1373 ← 1373

B.S ، مجتمع آموزش عالی قم ، حقوق

1369 ← 1373

کلمات کلیدی