عالیه کاظمی

عالیه کاظمی،

دانشیار
  • نماینده دانشکده مدیریت در شورای هماهنگی فعالیت های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در بخش آب
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117771
Scopus
  • 191 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷
Google Scholar
  • 521 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

  • معاون گروه مدیریت صنعتی 1396←1398
  • معاون گروه مدیریت صنعتی 1394←1396
  • نماینده دانشکده مدیریت در شورای هماهنگی فعالیت های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در بخش آب 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مدیریت تحقیق در عملیات

1384 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

1381 ←

کارشناسی ، دانشگاه اصفهان ، مدیریت صنعتی

1377 ←

فعالیت های علمی