علی شریف پاقلعه

علی شریف پاقلعه،(بازنشسته)

مربی
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان / گروه فناوری صنایع غذایی
گروه فناوری صنایع غذایی
شماره تماس : 02136040910
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی