علی شریف پاقلعه

علی شریف پاقلعه،(بازنشسته)

مربی
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
گروه فناوری صنایع غذایی
شماره تماس : 02136040910

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی