علیرضا سارنج

علیرضا سارنج،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری
Google Scholar
  • 26 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی