علیرضا سارنج

علیرضا سارنج،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 28 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی