ساسان علی نیائی فرد

ساسان علی نیائی فرد،

استادیار
پردیس ابوریحان
گروه باغبانی
شماره تماس : 02136041089
اتاق : -
  • 119 ارجاعات
  • 5 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، واخنینگن-هلند ، فیزیولوژی و بیوتکنولوژی محصولات باغی

1389 ← 1393

فعالیت های علمی