علی فاضلی

علی فاضلی،

استادیار
 • استاد مشاور فرهنگی و علمی
 • مدیر گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده فنی کاسپین
Scopus
 • 326 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
 • 428 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

 • مدیر گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین 1400←1402
 • شرکت در دوره مهارت های نیک زیستن 1400←1400
 • مشاور انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی، دانشکده فنی کاسپین، دانشکدگان فنی 1400←1401
 • شرکت در دوره اخلاق حرفه ای اعضاء هیئت علمی 1400←1400
 • شرکت در دوره مهارت های فعالیت های بین المللی 1399←1399
 • شرکت در دوره پروژه یابی، ارتباط با صنعت و نهاد اجرایی 1399←1399
 • شرکت در دوره ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا 1399←1399
 • استاد مشاور فرهنگی و علمی 1399←1402
 • مشاور انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی، دانشکده فنی کاسپین، دانشکدگان فنی 1398←1399
 • استاد راهنمای کارشناسی مهندسی شیمی 1396←1398
 • عضو کمیته ارزیابی در رشته مهندسی شیمی 1396←1397
 • سرپرست آزمایشگاه آنالیز مرکزی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

… ← 1383

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

… ← 1392

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1377 ← 1381

کلمات کلیدی