علی بزرگی امیری

علی بزرگی امیری،

دانشیار
  • سرپرست گرایش MBA
  • معاون آموزش و توسعه منابع انسانی دانشگاه تهران
  • عضو کارگروه بررسی جامع وضعیت منابع انسانی و فضاهای فیزیکی دانشگاه تهران
  • مدیر گروه مهندسی صنایع پردیس البرز
  • رئیس مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی صنایع
مهندسی صنایع | مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی
شماره تماس : -
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 1091 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 1840 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی صنایع

… ← 1390

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی صنایع

… ← 1382

فعالیت های علمی