پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، فرهنگ و تمدن اسلامی

… ← 1339

Ph.D ، تهران ، فرهنگ و تمدن اسلامی

1342 ← 1355

M.S ، دانشسرای عالی ، فلسفه علوم تربیتی

1340 ← 1342

B.S ، تهران ، ادبیات فارسی

1340 ← 1342

فعالیت های علمی