فریده آل آقا

فریده آل آقا،(بازنشسته)

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : -
اتاق : -

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال