آلبرت بغزیان

آلبرت بغزیان،

استادیار
 • عضو و رییس هیات تجدیدنظر شورای رقابت
پردیس بین المللی کیش / گروه معماری و هنر
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
 • 32 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

پروفایل

 • عضو و رییس هیات تجدیدنظر شورای رقابت 1396←1401
 • عضویت در هیات تجدیدنظر شورای رقابت 1395←1396
 • عضو شورای عالی راهبرد بانک ملت 1394←1396
 • عضویت در هیات تجدیدنظر شورای رقابت 1394←1395
 • عضو کمیته کارافرینی 1393←1394
 • عضویت در هیات تجدیدنظر شورای رقابت 1393←1394
 • عضویت در هیات تجدیدنظر شورای رقابت 1392←1393
 • عضویت در هیات تجدیدنظر شورای رقابت 1391←1392
 • عضویت در هیات تجدیدنظر شورای رقابت 1390←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، شهید بهشتی ، علوم اقتصادی

1371 ←

کارشناسی ارشد ، شهید بهشتی ، علوم اقتصادی

1368 ← 1371

کارشناسی ، شهید بهشتی ، علوم اقتصادی

1364 ← 1368

فعالیت های علمی