علی رحیمی خوب

علی رحیمی خوب،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه مهندسی آب / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040906

پروفایل

  • سردبیر نشریه مدیریت آب و آبیاری 1394←1397
  • مدیر گروه 1393←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، ابیاری وزهکشی

1379 ← 1384

M.S ، دانشگاه تهران ، ابیاری وزهکشی

1367 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه شهید چمران ، ابیاری وزهکشی

1357 ← 1365

کلمات کلیدی