علی رحیمی خوب

علی رحیمی خوب،(بازنشسته)

استاد
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040906
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی