سیدحسین اخوان علوی

سیدحسین اخوان علوی،

استادیار
 • رئیس بنیاد نخبگان استان قم
 • مدیر دپارتمان مدیریت اجرایی
 • عضو ستاد اجرایی برنامه ملی شهاب
 • عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم
 • عضو کمیته یاوران وقف علم وفناوری
 • عضو کمیسیون دائمی منطقه پنچ فناوری -پارک علم و فناوری
 • عضو کار گروه تخصصی آموزش ، پژوهش ، فناوری و نوآوری شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم
 • عضو شورای سیاستگذاری ستاد هفته پژوهش فناوری استان قم
 • رییس کمیته علم و فناوری جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش
 • دبیر جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده های برگذیده (شتاب ملی )
 • شرکت در جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی-از طرف استان قم
 • مدیر برنامه ریزی بسیج اساتید دانشگاه تهران
 • رییس هیات اجرایی منابع انسانی منطق 1،3،5 فناوری کشور
 • عضو شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه ها اجرایی استان قم
 • عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان قم
 • رییس جشنواره فناوری ونواوری استانی فیلم کوتاه
 • عضو کار گروه توسعه دولت الکترونیک استان قم
 • عضو هیات اجرایی منابع انسانی پارک و علم و فناوری
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166158

پروفایل

 • عضو هیات اجرایی منابع انسانی پارک و علم و فناوری 1399←1401
 • عضو کار گروه توسعه دولت الکترونیک استان قم 1399←…
 • رییس جشنواره فناوری ونواوری استانی فیلم کوتاه 1399←…
 • عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان قم 1398←1401
 • عضو شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه ها اجرایی استان قم 1398←…
 • رییس هیات اجرایی منابع انسانی منطق 1،3،5 فناوری کشور 1398←…
 • مدیر برنامه ریزی بسیج اساتید دانشگاه تهران 1398←…
 • شرکت در جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی-از طرف استان قم 1397←…
 • دبیر واحد استانی شبکه ملی جامعه و دانشگاه 1397←1399
 • عضو شورای راهبردی توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی استان قم 1397←1399
 • عضو کمیسیون دائمی هیات امنا استان قم -دانشگاه آزاد 1397←1399
 • دبیر جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده های برگذیده (شتاب ملی ) 1396←…
 • دبیر کمیته اجرایی و مسئول دبیرخانه ستاد هفته پژوهش استان قم 1396←1396
 • دبیر کمیته برگذاری نمایشگاه دستاورده ای پژوهش و فناوری و فن بازار 1396←1396
 • رییس کمیته علم و فناوری جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش 1396←…
 • عضو شورای سیاستگذاری ستاد هفته پژوهش فناوری استان قم 1396←…
 • عضو کار گروه تخصصی آموزش ، پژوهش ، فناوری و نوآوری شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم 1396←…
 • عضو کمیسیون دائمی منطقه پنچ فناوری -پارک علم و فناوری 1396←…
 • رییس هیات اجرایی منابع انسانی غیر هیات علمی پارک علم و فناوری 1396←1398
 • عضو کمیته یاوران وقف علم وفناوری 1396←…
 • عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم 1395←…
 • عضو ستاد اجرایی برنامه ملی شهاب 1395←…
 • عضو کمیسیون دایمی هیات امنای استان قم 1395←1397
 • عضو کارگروه پژوهش ، فناوری، نوآوری استان قم 1395←1395
 • دبیر کمیته کابرد و توسعه فناوری شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی 1395←1397
 • نماینده دولت در هیات مدیره صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری کریمه 1394←1396
 • عضو شورای عملی بنیاد نخبگان استان قم 1394←1397
 • مدیر دپارتمان مدیریت اجرایی 1392←…
 • رئیس بنیاد نخبگان استان قم 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت سیاست گذاری

1375 ←

کارشناسی ارشد ، تهران ، مدیریت دولتی

1370 ←

B.S ، اصفهان ، مدیریت بازرگانی

1363 ←

فعالیت های علمی