علی خالقی

علی خالقی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112337
Google Scholar
  • 53 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۴

پروفایل

  • مدیر گروه حقوق جزا و جرمشناسی 1397←1399
  • مدیر گروه جزا و جرم شناسی 1395←1397
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت گروه جزا و جرم شناسی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، نانسی 2 ، حقوق (علوم جنایی)

1376 ← 1381

فعالیت های علمی