علیرضا کیهانی

علیرضا کیهانی،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 2046 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
Google Scholar
  • 6290 ارجاعات
  • 39 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها