اکبر ولی زاده

اکبر ولی زاده،

استادیار
  • چهارمین کنفرانس حوادث رانندگی و جاده ای
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112397
Google Scholar
  • 17 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • همایش ملی حقوق انرژی 1394←1394
  • چهارمین کنفرانس حوادث رانندگی و جاده ای 1394←…
  • عضو شورای پژوهش و دانش ناجا 1393←1395
  • دبیر اجرایی همایش ملی حقوق نفت و گاز 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی