سیدعلیرضا صدرحسینی

سیدعلیرضا صدرحسینی،

استادیار
 • ، عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • ، عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • ، عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • ، عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • ، رئیس مرکز آموزش عالی اهل بیت وابسته به مجمع جهانی اهل بیت
دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
مدرسی معارف(اخلاق و آشنایی با منابع اسلامی) | مدرسی معارف
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

 • ، رئیس مرکز آموزش عالی اهل بیت وابسته به مجمع جهانی اهل بیت 1393←…
 • ، معاون رئیس قوه قضائیه 1391←1393
 • ، عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی 1390←…
 • ، عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی 1386←…
 • ، عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی 1382←…
 • ، عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی 1379←…
 • ، عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی 1375←1379

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، خبرگان ، الهیات ومعارف اسلامی

1107 ← 1111

فعالیت های علمی