مسعود احمدزاده

مسعود احمدزاده،

استاد
 • رئیس موسه تحقیقات کنترل بیولوژیک
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
 • 911 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 2189 ارجاعات
 • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

پروفایل

 • رئیس موسه تحقیقات کنترل بیولوژیک 1399←1402
 • عضو هیئت داوران انتخاب دانشجوی نمونه کشور 1397←1397
 • عضو هیئت داوران انتخاب دانشجوی نمونه کشور 1396←1396
 • عضو هیئت داوران انتخاب دانشجوی نمونه کشور 1395←1395
 • استاد راهنمای ورودی 95 1395←1399
 • استاد راهنمای دانشجویان ورودی 1391 1391←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بیماری شناسی گیاهی

1375 ← 1381

M.S ، تربیت مدرس ، بیماری شناسی گیاهی

1371 ← 1375

کارشناسی ، تهران ، گیاه پزشکی

1365 ← 1370

کلمات کلیدی