علی احمدی

علی احمدی،

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
شماره تماس : 32246074 داخلی 109
Scopus
  • 591 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

  • مدیر مزرعه آموزشی- پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1394←1396
  • مدیر مزرعه آموزشی- پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1394←1396
  • مدیر مزرعه آموزشی پژوهشی پردیس کشاورزی و منبع طبیعی 1387←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لندن ، فیزیولوژی گیاهان زراعی

1372 ← 1377

M.S ، تهران ، زراعت

1368 ← 1371

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، زراعت و اصلاح نبات

1363 ← 1368

کلمات کلیدی