محمد حسن احمدی

محمد حسن احمدی،

استادیار
  • ، عضو کارگروه ارتقای پژوهش و پایان نامه های اتاق فکر استادان پردیس فارابی
  • ، عضو کارگروه ارتقای کیفیت آموزشی
  • ، عضو کارگروه همکاری های بین المللی پردیس فارابی
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
شماره تماس : 02536166474
اتاق : -

پروفایل

  • ، عضو کارگروه همکاری های بین المللی پردیس فارابی 1398←…
  • ، عضو شورای انظباطی بدوی دانشجویان پردیس فارابی 1395←1396
  • ، دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی اتاق فکراستادان پردیس فارابی 1395←1397
  • ، عضو کارگروه ارتقای کیفیت آموزشی 1394←…
  • ، عضو کارگروه ارتقای پژوهش و پایان نامه های اتاق فکر استادان پردیس فارابی 1394←…
  • ، استاد راهنمای آموزشی دانشجویان کارشناسی علوم قرآن و حدیث ورودی 90 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، علوم قرآن و حدیث

1386 ← 1389

Ph.D ، حوزه علمیه قم ، فقه و اصول

1386 ← 1390

M.Sc ، امام صادق علیه السلام ، تاریخ تشیع

1383 ← 1386

M.Sc ، قم ، علوم قرآن و حدیث

1383 ← 1385

B.Sc ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، علوم قرآن و حدیث

1382 ← 1382

M.Sc ، حوزه علمیه قم ، فقه و اصول

1381 ← 1386

B.Sc ، حوزه علمیه قم ، فقه و اصول

1375 ← 1384

دیپلمای تخصصی ، دبیرستان امام صادق علیه السلام ، ریاضی و فیزیک

1371 ← 1375

فعالیت های علمی