محمد حسن احمدی

محمد حسن احمدی،

دانشیار
  • عضو کارگروه ارتقای پژوهش و پایان نامه های اتاق فکر استادان پردیس فارابی
  • عضو کارگروه ارتقای کیفیت آموزشی
  • عضو کارگروه همکاری های بین المللی پردیس فارابی
  • دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی پردیس فارابی دانشگاه تهران
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
شماره تماس : 02536166474

پروفایل

  • دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی پردیس فارابی دانشگاه تهران 1399←…
  • عضو کارگروه همکاری های بین المللی پردیس فارابی 1398←…
  • عضو شورای انظباطی بدوی دانشجویان پردیس فارابی 1395←1396
  • دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی اتاق فکراستادان پردیس فارابی 1395←1397
  • عضو کارگروه ارتقای کیفیت آموزشی 1394←…
  • عضو کارگروه ارتقای پژوهش و پایان نامه های اتاق فکر استادان پردیس فارابی 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، علوم قرآن و حدیث

1386 ← 1389

کارشناسی ارشد ، قم ، علوم قرآن و حدیث

1383 ← 1385

کارشناسی ارشد ، امام صادق علیه السلام ، تاریخ تشیع

1383 ← 1386

کارشناسی ، حوزه علمیه قم ، فقه و اصول

1375 ← 1384

دیپلمای تخصصی ، دبیرستان امام صادق علیه السلام ، ریاضی و فیزیک

1371 ← 1375

فعالیت های علمی