اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، کشاورزی

… ← 1345

B.S ، بردو ، ژئودینامیک

… ← 1353

کلمات کلیدی