احمد امیری

احمد امیری،

استادیار
  • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی معدنی | نانو شیمی
شماره تماس : 61113734
Scopus
  • 730 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 2884 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • برگزاری کارگاه علمی آموزشی باعنوان تعیین ساختار ترکیبات شیمیایی ابر ملکولی و نانو مواد بلوری با روش کریستالوگرافی 1393←1393
  • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، شیمی معدنی

1384 ← 1390

M.S ، دانشگاه کاشان ، شیمی معدنی

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه یزد ، شیمی

1378 ← 1382

فعالیت های علمی