پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران ، علوم اقتصادی

1367 ← 1372

کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد-دانشگاه تهران ، علوم اقتصادی

1358 ← 1366

کارشناسی ، دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران ، اقتصادی

1354 ← 1358

فعالیت های علمی