پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، اقتصاد نظری

… ← 1342

کارشناسی ، موسسه ملی علوم وفنون هسته ای ، اقتصاد

1350 ← 1354

کارشناسی ، تهران ، اقتصاد

1349 ← 1353

کارشناسی ، تهران ، اقتصاد

1344 ← 1348

فعالیت های علمی