اعضای هیات علمی

علیرضا دهقان نیری

علیرضا دهقان نیری،

دانشیار
  • عضو هیات داوری کمیته علوم انسانی جشنواره دانشجوی نمونه
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 61117842
Scopus
  • 11 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • معاون مالی اداری دانشکده علوم اجتماعی 1395←1398
  • عضو هیات داوری کمیته علوم انسانی جشنواره دانشجوی نمونه 1395←…
  • عضویت کمیته ملی ارتباطات کمیسیون ملی یونسکوه 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، علوم اجتماعی

… ← 1364

Ph.D ، دانشگاه نیو ساوث ویلز ، جامعه شناسی

1370 ← 1375

M.S ، تربیت مدرس ، جامعه شناسی

1367 ← 1368

کلمات کلیدی