علی بزرگ

علی بزرگ،

استادیار
پردیس علوم / گروه بیوتکنولوژی‌
شماره تماس : 61112720
اتاق : -
Scopus
  • 173 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
Google Scholar
  • 203 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه کلگری کانادا ، مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

1389 ← 1394

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

1385 ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1379 ← 1384

فعالیت های علمی