اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، پیروماری کوری ( پاریس I ) ، مهندسی شیمی

… ← 1357

M.S ، تهران ، مهندسی شیمی

… ← 1351

Ph.D ، پیروماری کوری (پاریس I ) و IFP ، مهندسی شیمی

… ← 1359

کارشناسی ، تهران ، مهندسی شیمی

… ← 1350