ابوالفضل عبدالهی پور

ابوالفضل عبدالهی پور،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
Scopus
  • 208 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 323 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه یزد ، مهندسی معدن

1390 ← 1394

M.S ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، مهندسی معدن-مکانیک سنگ

1388 ← 1390

کارشناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، مهندسی معدن-استخراج

1384 ← 1388

فعالیت های علمی