علیرضا باهنر

علیرضا باهنر،

استاد
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • عضو کمیسیون تخصصی دامپزشکی هیات ممیزه
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی
Scopus
  • 615 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی 1394←…
  • عضو کمیسیون تخصصی دامپزشکی هیات ممیزه 1394←…
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1394←…
  • معاونت فرهنگی و امور دانشجوئی دانشکده دامپزشکی 1387←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، اپیدمیولوژی

1374 ← 1380

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1366 ← 1372

فعالیت های علمی