علیرضا باهنر

علیرضا باهنر

مرتبه علمی : استاد
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • عضو کمیسیون تخصصی دامپزشکی هیات ممیزه
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی
Scopus
  • 853 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی 1394←…
  • عضو کمیسیون تخصصی دامپزشکی هیات ممیزه 1394←…
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1394←…
  • معاونت فرهنگی و امور دانشجوئی دانشکده دامپزشکی 1387←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، اپیدمیولوژی

1374 ← 1380

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1366 ← 1372

کلمات کلیدی