علی اصغر رواسی

علی اصغر رواسی

مرتبه علمی : استاد
  • نماینده هیات اجرایی جذب
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
Scopus
  • 160 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • نماینده هیات اجرایی جذب 1400←1402

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1370 ← 1374

M.S ، تهران ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1361 ← 1365

کارشناسی ، تربیت معلم ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1352 ← 1356

کلمات کلیدی