عباس احمد آخوندی

عباس احمد آخوندی،

استادیار
دانشکده مطالعات جهان
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، کالج رویال هالووی دانشگاه لندن ، اقتصاد سیاسی

1377 ← 1384

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، راه و ساختمان

1356 ← 1370

فعالیت های علمی