عباس احمد آخوندی

عباس احمد آخوندی،

استادیار
دانشکده مطالعات جهان
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، کالج رویال هالووی دانشگاه لندن ، اقتصاد سیاسی

1377 ← 1384

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، راه و ساختمان

1356 ← 1370

فعالیت های علمی