احمد افضل زاده

احمد افضل زاده،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه دام و طیور / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
Scopus
  • 211 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه آبردین (انگلیس) ، تغذیه دام

1373 ← 1376

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی-علوم دامی

1365 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دامپروری

1355 ← 1362

کلمات کلیدی