علی مرادزاده

علی مرادزاده،

استاد
 • ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی معدن
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
اکتشاف معدن | محیط زیست معدنی | اکتشاف نفت
شماره تماس : 82084565
اتاق : 1st floor
Scopus
 • 583 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
 • 1108 ارجاعات
 • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

پروفایل

 • ، عضو هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری 1397←1399
 • ، سرپرست گرایش اکتشاف نفت 1397←1399
 • ، عضو هیات ممیزه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1396←1398
 • ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی معدن 1396←1398
 • ، عضو شورای پژوهش و امور بین الملل دانشکده معدن 1396←1398
 • ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی معدن 1396←1399
 • ، عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1396←1398
 • ، سرپرست گرایش اکتشاف 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی