علی اکبر علیخانی

علی اکبر علیخانی،

دانشیار
دانشکده مطالعات جهان
Google Scholar
  • 29 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، اندیشه سیاسی

1376 ← 1382

M.S ، دانشگاه امام صادق(ع) ، معارف اسلامی و علوم سیاسی

1371 ←

فعالیت های علمی