عطاءاله عبدالهی کاکرودی

عطاءاله عبدالهی کاکرودی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
Scopus
  • 397 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 629 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

  • مشاور بین اللمل 1394←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیایی طبیعی

… ← 1374

M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیایی طبیعی

… ← 1376

Ph.D ، تیو دلفت ، جغرافیا (سنجش از راه دور)

… ← 1391

کلمات کلیدی