اعضای هیات علمی

پروفایل

  • مشاور بین اللمل 1394←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیایی طبیعی

… ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیایی طبیعی

… ← 1374

Ph.D ، تیو دلفت ، جغرافیا (سنجش از راه دور)

… ← 1391