عطاءاله عبدالهی کاکرودی

عطاءاله عبدالهی کاکرودی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
Google Scholar
  • 377 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

پروفایل

  • مشاور بین اللمل 1394←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیایی طبیعی

… ← 1376

Ph.D ، تیو دلفت ، جغرافیا (سنجش از راه دور)

… ← 1391

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیایی طبیعی

… ← 1374

فعالیت های علمی