عطاءاله عبدالهی کاکرودی

عطاءاله عبدالهی کاکرودی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 308 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

پروفایل

  • مشاور بین اللمل 1394←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیایی طبیعی

… ← 1374

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، جغرافیایی طبیعی

… ← 1376

دکتری ، تیو دلفت ، جغرافیا (سنجش از راه دور)

… ← 1391

فعالیت های علمی