محمدجواد ظریف

محمدجواد ظریف،

دانشیار
دانشکده مطالعات جهان
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه دنور ، مطالعات بین المللی

1363 ← 1367

کارشناسی ارشد ، دانشگاه دنور ، مطالعات بین‌المللی

1362 ← 1363

کارشناسی ارشد ، دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو ، روابط بین الملل

1360 ← 1361

معادل کارشناسی ، دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو ، روابط بین الملل

1356 ← 1360

فعالیت های علمی