محمود احتشام زاده افشارقاسم

محمود احتشام زاده افشارقاسم(بازنشسته)

پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
اکتشاف معدن
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی