پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، ژنو ، فلسفه علوم تربیتی

… ← 1336

کارشناسی ، تهران ( دانشسرای عالی ) ، فلسفه علوم تربیتی

… ← 1328

فعالیت های علمی