پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیا

… ← 1325

B.S ، دانشگاه فرایبورگ ، جغرافیا

… ← 1346

کلمات کلیدی