« بازگشت

مبانی ،اصول و الگوهای سیاست گذاری و مدیریت اسلامی

نام درس مبانی ،اصول و الگوهای سیاست گذاری و مدیریت اسلامی
کد درس 2101192
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز