پروفایل

  • رییس دانشگاه هرمزگان 1389←1393
  • معاونت مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز دانشگاه هرمزگان 1381←1383

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، تهران ، ژئومورفولوژی

1376 ← 1380

M.Sc ، تهران ، ژئومورفولوژی

1374 ← 1376

کلمات کلیدی