دانشجویان دکتری

مریم سادات خلیلی

مریم سادات خلیلی،

استادیار
 • نماینده تحصیلات تکمیلی
 • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا
 • مسئول کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور
 • عضو کارگروه میان رشته ای طراحی مبلمان شهری
 • عضو کارگروه میان رشته ای طراحی و سلامت
 • عضو کارگروه میان رشته ای طراحی تعاملی
 • عضو کارگروه پیگیری همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه‌تهران با مراکز علمی و آموزش عالی فرانسه و مجموعه کشورهای فرانسه زبان
 • عضو شورای آموزشی گروه طراحی صنعتی و گرافیک پردیس بین المللی کیش
 • عضو کارگروه ارزیابی اموال فکری دانشگاه تهران
 • عضو کمیته علمی المپیاد طراحی صنعتی
 • مشاور پژوهشگاه دانشگاه تهران- واحد خواف
 • عضو کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دکتری تخصصی رشته طراحی صنعتی
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه طراحی صنعتی دانشکدگان هنرهای زیبا
پردیس هنر های زیبا / دانشکده طراحی صنعتی
شماره تماس : 02166415867
Google Scholar
 • 13 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال