سید محمد زمان زاده خسرقی

سید محمد زمان زاده خسرقی،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده زمین شناسی
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
Scopus
  • 402 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 554 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، زمین شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)

1379 ← 1387

M.S ، دانشگاه تهران ، زمین شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)

1375 ← 1379

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زمین شناسی

1370 ← 1374

فعالیت های علمی