مهدی ذاکری

مهدی ذاکری،

دانشیار
  • عضو کارگروه دانشگاه های علمی کاربردی هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • عضو کارگروه دانشگاه های علمی کاربردی هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم 1393←…
  • معاون علمی دانشکده الهیات 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، فلسفه

1379 ← 1385

M.S ، دانشگاه مفید ، فلسفه غرب

1377 ← 1379

کارشناسی ، دانشگاه مفید ، فلسفه غرب

1373 ← 1377

فعالیت های علمی