یاسر عبدی

یاسر عبدی،

استاد
 • عضو شورای آموزش دانشکده فیزیک
 • کمیته علمی کنفرانس فیزیک ایران
 • همکاری در کمیته تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوری نانو در صنعت برق
 • عضو کمیته تخصصی فیزیک
 • عضو کمیته تخصصی علوم و فناوری نانو
 • مدیر گروه حالت جامد
 • عضو کمیته تخصصی فیزیک دفتر گسترش و برنامه ریزی وزارت علوم
 • معاون پژوهشی دانشکده فیزیک
پردیس علوم / دانشکده فیزیک
Scopus
 • 1393 ارجاعات
 • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
Google Scholar
 • 1694 ارجاعات
 • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

پروفایل

 • معاون پژوهشی دانشکده فیزیک 1396←…
 • عضو کمیته تخصصی فیزیک دفتر گسترش و برنامه ریزی وزارت علوم 1396←…
 • مدیر گروه حالت جامد 1395←…
 • عضو کمیته تخصصی علوم و فناوری نانو 1394←…
 • عضو کمیته تخصصی فیزیک 1394←…
 • همکاری در کمیته تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوری نانو در صنعت برق 1393←…
 • کمیته علمی کنفرانس فیزیک ایران 1393←…
 • سرپرستی آزمایشگاه های پژوهشی دانشکده فیزیک 1392←1393
 • عضو شورای آموزش دانشکده فیزیک 1391←…
 • کمیته علمی کنفرانس فیزیک ایران 1391←1391
 • کنفرانس ماده چگال ایران 1389←1389

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، فیزیک حالت جامد

1384 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، فیزیک حالت جامد

1382 ←

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، فیزیک حالت جامد

1378 ←

فعالیت های علمی