وحیده حسن زاده

وحیده حسن زاده،

استادیار
  • مدیر رشته انسان شناسی زیستی دانشکده زیست شناسی
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 629 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 860 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

طرح های کاربردی