وحیده حسن زاده

وحیده حسن زاده،

استادیار
  • مدیر رشته انسان شناسی زیستی دانشکده زیست شناسی
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 629 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 860 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژنتیک پایه 6104207 3 02 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
تنظیم اپی ژنتیکی سلولهای بنیادی 6104840 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
اپی ژنتیک 6104473 2 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
مباحثی در ژنتیک 6104739 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
ژنتیک مولکولی 6104245 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
زیست شناسی RNA 1110790 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
متون تخصصی 6104617 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
اپیژنتیک در سلامت و بیماری 6104625 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
اپی ژنتیک 6104473 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
ژنتیک مولکولی 6104245 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
متون تخصصی 6104617 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/08 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
ژنتیک پایه 6104207 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
متون تخصصی 6104617 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
ژنتیک تکوینی 6104839 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اپیژنتیک در سلامت و بیماری 6104625 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اپی ژنتیک 6104473 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
ژنتیک مولکولی 6104245 3 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
متون تخصصی 6104617 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ژنتیک پایه 6104207 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اپی ژنتیک 6104473 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2