وحیده حسن زاده

وحیده حسن زاده،

استادیار
  • مدیر رشته انسان شناسی زیستی دانشکده زیست شناسی
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 601 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 860 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • مدیر رشته انسان شناسی زیستی دانشکده زیست شناسی 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی