وحیده حسن زاده

وحیده حسن زاده،

استادیار
  • مدیر رشته انسان شناسی زیستی دانشکده زیست شناسی
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 409 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 579 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پروفایل

  • مدیر رشته انسان شناسی زیستی دانشکده زیست شناسی 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی