دانشجویان دکتری

حامد وفایی

حامد وفایی،

استادیار
  • معاونت مرکز پژوهشی آسیای دانشگاه تهران
  • عضو شورای فرهنگی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
  • معاون اداره کل برنامه ریزی و همکاری های بین المللی دانشگاه تهران
  • ریاست مرکز پژوهشی آسیا دانشگاه تهران
  • ماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه سایر زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ریاست مرکز پژوهشی آسیا دانشگاه تهران 1400←…
  • عضو شورای فرهنگی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی 1400←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی