اعضای هیات علمی

محمود شیوازاد

محمود شیوازاد،(بازنشسته)

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.